Recession Proof your Enterprise with Data Modernization

Recession Proof your Enterprise with Data Modernization

GoPomelo ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมงานสัมมนาเพื่อเรียนรู้ว่าการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลาจะสามารถช่วยให้องค์กรของคุณพร้อมรับมือกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อย่างไร ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน ส่งผลให้เทคนิค Modern Data เช่น การปรับปรุงแอปพลิเคชันภายในองค์กรให้ทันสมัยอยู่ตลอด และ การประมวลผลแบบคลาวด์ ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นมากขึ้น ค้นพบว่ากลยุทธ์เหล่านี้สามารถเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงานของคุณ เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทางธุรกิจ และให้ข้อมูลเชิงลึกที่น่าเชื่อถือในตลาดการทำงานและลูกค้าของคุณได้อย่างไร

ห้ามพลาดโอกาสในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทีมผู้เชี่ยวชาญจาก GoPomelo, Google และ Fivetran เกี่ยวกับการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยที่สามารถช่วยระบุและตอบสนองต่อสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลง ช่วยลดต้นทุน และยังปรับปรุงคุณภาพการบริการขององค์กรคุณได้ ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้!

Contact Us

Interested in Google Workspace? Talk with our consultants to get started.

Recession Proof your Enterprise with Data Modernization