TH | Twilio Flex

Twilio Flex: The World’s Most Flexible Cloud Contact Center

เรามายกระดับระบบคอนแท็คเซ็นเตอร์ของคุณขึ้นสู่ระบบคลาวด์ด้วยแพลตฟอร์มที่ขับเคลื่อนองค์กรกว่าครึ่งล้านองค์กร

เรียนรู้เกี่ยวกับ Twilio Flex ว่าสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของลูกค้าจากหลากหลายช่องทางอย่างง่ายดายได้อย่างไร 

Twilio Flex จะแบ่งออกไปสี่ส่วน

ควบคุมได้อย่างสมบูรณ์แบบนักพัฒนาสามารถสร้าง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมบน Twilio Flex ได้อย่างอิสระ เพิ่มช่องทางการติดต่อที่มีอยู่ของคุณด้วยช่องทางใหม่หรือระบบตอบกลับอัติโนมัติ(IVR)และแชทบ็อต หรือจะย้ายระบบคอนแท็คเซ็นเตอร์ขึ้นสู่ระบบคลาวด์

เริ่มต้นใช้งานระบบได้รวดเร็วขึ้น - พัฒนาและติดตั้งระบบคอนแท็คเซ็นเตอร์ที่สมบูรณ์แบบโดยใช้เวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์ ด้วย Twilio Flex คุณจะเป็นอิสระจากข้อจำกัดต่างๆของแอปพลิเคชั่น SaaS คุณสามารถเริ่มใช้งานระบบคอนแท็คเซ็นเตอร์ที่ถูกปรับแต่งเฉพาะให้เหมาะกับองค์กรของคุณได้อย่างรวดเร็ว

เชื่อมต่อได้กับทุกช่องทาง - ลดค่าใช้จ่ายและยังสามารถเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ข้อความเสียง SMS WhatsApp Facebookแชท และ WebChat รายงานจากผู้ใช้พบว่า Twilio Flex ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้ถึง 34 เปอร์เซ็นต์

ใช้งานร่วมได้กับแอปพลิเคชั่นมากมาย - Twilio Flex สามารถใช้งานรวมกับแอปพลิเคชั่นที่คุณใช้อยู่แล้ว เช่น CRMs และ ERPs สร้างประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นด้วย Google Dialogflow และ Contact Center AI

หัวข้อในการสัมมนา

  • แนะนำ Twilio Flex
  • สาธิตการใช้งาน Twilio Flex
  • สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วย Twilio Flex
  • ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาด้วย ระบบ IVR บนคลาวด์
  • ปรับแต่งการใช้งานให้เหมาะสมด้วย Twilio Flex
  • ใช้งานร่วมกับช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย
  • บริหารจัดการวงจรการทําธุรกิจลูกค้าด้วย Twilio Flex
  • วิธีการเริ่มต้นใช้งาน Twilio Flex

Watch the Session below

TH TWILIO FLEX_ THE WORLD’S MOST FLEXIBLE CLOUD CONTACT CENTER (2021-06-08 at 00_05 GMT-7)-1

Interested in Twilio?
Talk with our consultants to get started.