banner - Logitech
Effective Video Conferencing with Google Meeting Room Solutions

เนื่องจากหลาย ๆ องค์กรเริ่มให้พนักงานกลับมาทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้น อีกทั้งมีการวางแผนที่จะผสมผสานสภาพแวดล้อมในการทำงานแบบใหม่ ซึ่งจะมีทั้งพนักงานที่ทำงานจากออฟฟิศและจากที่บ้าน ปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเราต่างใช้การประชุมผ่านทางออนไลน์หรือ video conferencing กันอย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการนัดประชุมพูดคุยเรื่องงาน หรือการนัดประชุมสั้น ๆ เพื่ออัปเดตข่าวสารต่าง ๆ การประชุมออนไลน์ช่วยให้ผู้คนสามารถติดต่อกันได้ง่ายขึ้นในสถานการณ์โควิด-19 จนถึงขณะนี้ ถึงแม้ว่าหลาย ๆ องค์กรเริ่มอนุญาตให้พนักงานกลับมาทำงานจากออฟฟิศได้ ความจำเป็นในการประชุมทางวิดีโอก็ยังคงไม่หายไป

Google Meet Hardware นั้นเป็นโซลูชันที่จะเพิ่มคุณภาพและประสบการณ์การประชุมผ่านวิดิโอคอลที่ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังตอบโจทย์กับห้องประชุมทุกรูปแบบ ตั้งแต่ห้องประชุมขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ Gopomelo ร่วมมือกับ Logitech เพื่อช่วยให้องค์กรต่าง ๆ สามารถปรับปรุงประสบการณ์การประชุมด้วยเทคโนโลยีจาก Google และ Logitech


เนื้อหาในการบรรยาย

  • ปัญหาที่พบบ่อยในการประชุมผ่านวิดิโอคอล
  • เพิ่มประสบการณ์การประชุมผ่านวิดิโอคอลให้ดียิ่งขึ้นด้วยโซลูชันจาก Google Meet
  • โซลูชันห้องประชุมจาก Logitech สำหรับ Google Meet

รับชมวิดีโอย้อนหลัง

GoPomelo Webinar _ Effective Video Conferencing with Google Meeting Room Solutions  (2021-03-18 at 0

Interested in Google Meet Hardware
Talk with our consultant to get started.