Data Analytics & AI

รู้จักธุรกิจของคุณให้มากขึ้นด้วย data

บริการ Big data และ machine learning ของเราจะสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณได้ข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค (insights) ที่เจาะลึกและเที่ยงตรงได้มากขึ้น โดยใช้ประโยชน์จาก big data และการวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงผลข้อมูล และวีดีโอ

ทำอย่างไรเพื่อเปลี่ยนข้อมูลเป็นเงิน

เพื่อกรองข้อมูลที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณหรือข้อมูลเชิงลึกออกมาจากข้อมูลมากมายมหาศาลที่คุณมีไม่ใช่โจทย์ง่ายหากไม่มีระบบที่ดี แต่ด้วยระบบของเราไม่ว่าจะเป็น การจัดเก็บข้อมูล (Data Lake& Data Warehousing) การวิเคราะห์ข้อมูล (Aata Analytics) การเชื่อมโยงอินเตอร์เนต (IoT) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก (Data Mining) และการแสดงแผนงานข้อมูล (Data Roadmap) จะช่วยตอบโจทย์นี้ได้ไม่ยากอีกต่อไป

ทำอย่างไรหากต้องการบริการสนทนาเพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง

บริการของเราจะใช้ประโยชน์ของกลไลการเรียนรู้ (Machine Learning) และปัญญาประดิษฐ์ (AI- Artificial Intelligence) ที่จะทำให้ระบบสามารถรองรับการสนทนาที่หลากหลายรูปแบบได้ ตัวอย่างเช่น การจำจดสิ่งของได้ (Object Recognition) การแปลข้อมูลจากภาพ (OCR) การแปลเสียงเป็นข้อความ (Speech to Text) และแปลข้อความเป็นเสียง (Text to Speech) รวมไปถึงการสร้างระบบให้ chatbot สามารถให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมงได้

ทำไมต้อง data

shutterstock_606583169

แปลงข้อมูลของคุณให้เป็นความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของคุณ (insights)

  • วิเคราะห์การแก้ไขปัญหาด้วยข้อมูล (data solution) โดยยึดหลักจากระบบของธุรกิจคุณ

ปัญญาประดิษฐ์

  • เพิ่มความอัจฉริยะและประสิทธิผลให้กับธุรกิจของคุณด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบการเรียนรู้ (machine learning)

ระบบการวิเคราะห์อันชาญฉลาด

  • พัฒนาข้อมูลเชิงลึกจากฐานข้อมูลของคุณด้วยระบบที่ไม่ต้องใช้ server อีกต่อไป แต่ยังคงมีประบบการจัดการการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้บริการ chatbot ที่ใช้กลไลของระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI)

  • สร้างบทสนทนาผ่านทางอุปกรณ์ และระบบต่างๆ

บริการคำปรึกษาและอบรมเรื่องระบบการเรียนรู้ (machine learning) และ chatbot

  • ทำให้ทีมของคุณมีประสบการณ์ที่ดีในการสร้างสรรค์ความอัจฉริยะนี้กับระบบของธุรกิจคุณ

ฟรี! บริการให้คำปรึกษา GCP (Google Cloud Platform) สำหรับโปรเจคต์ใหม่

  • ฟรี! เครเดิต GCP 500$

บริการของเรา

data-warehouse
การจัดเก็บข้อมูล (Data Lake and
Data Warehouse)
monitor
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการแสดงผล (Data Visualization)
internet-of-things
การเชื่อมโยงอินเตอร์เนต (IoT)
knowledge
การเรียนรู้ของระบบ
(Machine learning)
(OCR, text to speech, speech to text)
chatbot
ระบบการบริการสนทนา (Chatbot) และ การบริการด้วยเสียง (Voicebot) 
contact
ติดต่อศูนย์บริการปัญญาประดิษฐ์ (AI)

Talk with our Cloud Consultants

Work with APAC’s premier cloud consultants

Certified Cloud Consultants

Certified Consultants

We take our solution knowledge seriously and so do our certified consultants.

Trusted by over 800 customers

Trusted by over 1,000 Customers

Experience in working with organizations of just 5 staff, right up to 30,000.

APAC Support Network

APAC Support Network

Support offices in Thailand, Malaysia, Singapore, and Vietnam.

Premier_Partner_of_Google-1

Cloud Premier Partner

We work hand in hand with the experts at Google & Workplace on your projects.